Геодезія та картографія

Державний геодезичний   нагляд   спрямовано  на  забезпечення дотримання юридичними та фізичними особами:

1) вимог нормативно-правових актів,   нормативно-технічної    документації, стандартів    під    час    виконання    топографо-геодезичних   і картографічних робіт;

2) вимог щодо метрологічного забезпечення  топографо-геодезичної і картографічної діяльності; встановленого порядку  обліку,  зберігання,  використання  та розпоряджання     топографо-геодезичними     і     картографічними матеріалами

3) режиму охорони геодезичних пунктів.

До пріоритетних напрямів діяльності Держгеокадастру у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності відноситься:

  • створення, розвиток та функціонування національної інфраструктури геопросторових даних;
  • розвиток національної системи відліку, забезпечення функціонування та розвитку Державної геодезичної мережі і мереж спеціального призначення;
  • топографічне картографування території та розвиток національної системи картографування, створення та оновлення топографічних карт;
  • встановлення, унормування, облік, реєстрація, використання та збереження географічних назв;
  • створення та ведення Державного реєстру географічних назв;
  • проведення робіт із демаркації державного кордону України;
  • функціонування Державного картографо-геодезичного фонду України;
  • здійснення державного нагляду (контролю) у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності;
  • участь у міжнародному співробітництві в сфері геодезії, картографії та географічних назв.

З матеріалами про роботу Держгеокадастру у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності можна ознайомитись у цьому розділі.

Перелік питань для проведення заходів державного нагляду (контролю) у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності

Нормативно-правові акти, дотримання яких перевіряється під час здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності

Інформація щодо здійснення державного геодезичного нагляду та надходження матеріалів до Держкартгеофонду

Об’єкт всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО – Геодезична дуга Струве

Держгеокадастр повідомляє про скасування реєстрації апаратури супутникових радіонавігаційних систем

Перелік перелік суб’єктів господарювання, що підлягають державному нагляду (контролю) у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності

Державний реєстр географічних назв

Інформація про результати здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за топографо-геодезичною і картографічною діяльністю в 2019 році

Відповідно до Річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) на 2020 рік, затвердженого наказом Держгеокадастру від 26.11.2019 № 306, відділом державного геодезичного нагляду Головного управління Держгеокадастру в Сумській області у 2020 році було заплановано проведення 14 планові перевірки суб’єктів господарювання у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

За 2019 рік здійснено 3 планові перевірки суб’єктів господарювання у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

11 перевірок не відбулося на підставі Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)” забороняється проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”.

Інформація про здійснення планових перевірок суб’єктів господарювання у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності

Звіт

Інформація про результати здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за топографо-геодезичною і картографічною діяльністю в 2019 році

Відповідно до Річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) на 2019 рік, затвердженого наказом Держгеокадастру від 30.11.2018 № 223, відділом державного геодезичного нагляду Головного управління Держгеокадастру в Сумськійобласті у 2019 році було заплановано проведення 12 планових перевірок суб’єктів господарювання у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

За 2019 рік здійснено 9 планових перевірок суб’єктів господарювання у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності (3 запланованих перевірки не відбулися).

Інформація про стан здійснення планових перевірок занесена у повному обсязі до Пілотного модуля системи заходів державного нагляду (контролю) для запуску ІАС (https://inspections.gov.ua) .

Планові перевірки

Законодавство що регулює топографо-геодезичну та картографічну діяльність:

1) Наказ Держгеокадастру від 30.11.2018 № 223 “Про затвердження Річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру на 2019 рік”

http://land.gov.ua/info/nakaz-derzhheokadastru-vid-30-11-2018-223-pro-zatverdzhennia-richnoho-planu-zdiisnennia-zakhodiv-derzhavnoho-nahliadu-kontroliu-derzhavnoiu-sluzhboiu-ukrainy-z-pytan-heodezii-kartohrafii-ta-ka/

2) Закон України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/353-14

3) Інструкція з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500 (ГКНТА-2.04-02-98)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0393-98

4) Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 02.12.2016 № 509 «Про затвердження Порядку використання Державної геодезичної референцної системи координат УСК-2000 при здійсненні робіт із землеустрою»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1646-16

5) Постанова Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2013 р. № 661 «Про затвердження Порядку загальнодержавного топографічного і тематичного картографування»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/661-2013-%D0%BF

6) Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 03.11.2014 № 435 «Про затвердження Порядку обстеження та оновлення пунктів Державної геодезичної мережі»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1467-14

7) Постанова Кабінету Міністрів України від 13 липня 1998 р. № 1075 «Про Порядок використання апаратури супутникових радіонавігаційних систем під час проведення топографо-геодезичних, картографічних, аерофотознімальних, проектних, дослідницьких робіт і вишукувань та кадастрових зйомок»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1075-98-%D0%BF

8) Постанова Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2017 р. № 836 «Про затвердження Порядку охорони геодезичних пунктів»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/836-2017-%D0%BF

9) Постанова Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2017 р. № 836 «Про затвердження Порядку охорони геодезичних пунктів»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/836-2017-%D0%BF

10) Постанова Кабінету Міністрів України від 7 серпня 2013 р. № 646 «Деякі питання реалізації частини першої статті 12 Закону України “Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність”»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/646-2013-%D0%BF

11) Закон України «Про географічні назви»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2604-15

12) Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 11.02.2014  № 65 «Про затвердження Вимог до технічного і технологічного забезпечення виконавців топографо-геодезичних і картографічних робіт»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0395-14

13) Постанова Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 р. № 765 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за топографо-геодезичною і картографічною діяльністю Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/765-2018-%D0%BF

14) Постанова Кабінету Міністрів України від 22 липня 1999 р. № 1344 «Про затвердження Положення про порядок надходження, зберігання, використання та обліку матеріалів Державного картографо-геодезичного фонду України»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1344-99-%D0%BF

15) Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 12.11.2018  № 543 «Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1368-18

16) Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»