ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ІЗ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ

Н А К А З

05.08.2009 N 423

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

31 серпня 2009 р.

за N 821/16837

 

Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт

 

{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного агентства земельних ресурсів N 126 ( z0398-11 ) від 28.02.2011 }

Відповідно до статей 6 та 9 Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” (1775-14), постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 N 1698 (1698-2000-п) “Про затвердження переліку органів ліцензування”

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Ліцензійні умови провадження господарської діяльності щодо проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт (додаються).

2. Управлінню державної експертизи землевпорядної документації та ліцензування Держкомзему (Гулько В.О.):

2.1. В установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

2.2. Забезпечити публікацію цього наказу у засобах масової інформації.

3. Ліцензіатам, які здійснюють господарську діяльність на підставі чинних ліцензій на проведення землевпорядних робіт, ліцензій на проведення робіт із землеустрою, ліцензій на проведення землеоціночних робіт, привести свою діяльність у відповідність до вимог Ліцензійних умов, затверджених цим наказом, до 01.01.2010.

4. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Держкомзему Бєльчика С.В.

Голова                                                О.М.Кулініч

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Голови

Державної служби геодезії,

картографії та кадастру                          І.Заєць

В.о. Голови Антимонопольного

комітету України                                      О.І.Мельниченко

Голова Державного комітету

України з питань регуляторної

політики та підприємництва                   О.В.Кужель

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету

України із земельних

ресурсів

05.08.2009 N 423

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

31 серпня 2009 р.

за N 821/16837

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності щодо проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт

1.1. Ці Ліцензійні умови розроблено відповідно до Земельного кодексу України (2768-14), Законів України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” (1775-14), “Про оцінку земель” (1378-15), “Про землеустрій” (858-15).

1.2. Органом ліцензування на провадження господарської діяльності щодо проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт є Державний комітет України із земельних ресурсів.

1.3. Ці Ліцензійні умови встановлюють організаційні, кваліфікаційні, технологічні та інші вимоги щодо здійснення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт.

1.4. Суб’єкт господарювання зобов’язаний провадити господарську діяльність щодо проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт відповідно до цих Ліцензійних умов.

1.5. Ці Ліцензійні умови є обов’язковими для всіх суб’єктів господарювання, які проводять або мають намір проводити роботи із землеустрою, землеоціночні роботи на території України незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності.

1.6. Суб’єкт господарювання, який  має намір провадити господарську діяльність щодо проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт, особисто або через уповноважений ним орган чи особу звертається до органу ліцензування із заявою про видачу ліцензії на проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт (додаток 1).

Якщо суб’єкт господарювання планує провадити господарську діяльність із землеустрою, землеоціночних робіт не в повному обсязі, а частково (або з окремих видів робіт), то в заяві про видачу ліцензії зазначаються ці види робіт.

1.7. До заяви про видачу ліцензії додаються документи:

копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності або копія довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчена нотаріально або органом, який видав оригінал документа;

за підписом керівника заявника – суб’єкта господарювання відомості про наявність у нього матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності;

засвідчена в установленому порядку копія кваліфікаційного свідоцтва оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок ( у разі отримання ліцензії для проведення землеоціночних робіт) та витягу з Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок.

1.8. Заява про видачу ліцензії (про видачу копії ліцензії, про переоформлення ліцензії, про видачу дубліката ліцензії) та документи, що додаються до неї, приймаються за описом документів, що додаються до заяви про видачу ліцензії (копії ліцензії, дубліката ліцензії, переоформлення ліцензії) на провадження господарської діяльності щодо проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт (додаток 2). Копія опису видається заявнику з відміткою про дату прийняття документів Держкомземом та підписом відповідальної особи.

1.9. Заяви про видачу копії ліцензії, переоформлення ліцензії, видачу дубліката ліцензії подаються суб’єктами господарювання за формами, наведеними у додатках 3-5.

1.10. Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду, якщо вона подана (підписана) особою, яка не має на це повноважень, та/або документи оформлені з порушенням вимог статті 10 Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” (1775-14). Про залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду заявник повідомляється в письмовій формі із зазначенням підстав залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду у строки, передбачені для видачі ліцензії.

Після усунення причин, що були підставою для винесення рішення про залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду, заявник може повторно подати заяву про видачу ліцензії, яка розглядається в порядку, встановленому Законом України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” (1775-14).

1.11. Держкомзем за результатами розгляду документів, поданих заявником для отримання ліцензії, протягом десяти робочих днів з дати надходження заяви про видачу ліцензії приймає рішення про видачу ліцензії або про відмову у її видачі та протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення повідомляє заявника про це в письмовій формі. У рішенні про відмову у видачі ліцензії зазначаються підстави такої відмови.

Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії є:

даних у документах, поданих заявником для отримання ліцензії;

невідповідність заявника згідно з поданими документами цим Ліцензійним умовам.

1.12. Для кожної філії, кожного відокремленого підрозділу ліцензіата, які провадитимуть господарську діяльність на підставі отриманої ним ліцензії, Держкомзем видає ліцензіату засвідчені ним копії ліцензії. Засвідчена Держкомземом копія ліцензії є документом, що підтверджує право філії або іншого відокремленого підрозділу ліцензіата на провадження певного виду господарської діяльності на підставі отриманої ліцензії.

1.13. Порядок видачі копії ліцензії, дубліката ліцензії та її анулювання передбачений статтями 10, 11, 14, 18, 21 Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” (1775-14). За наявності підстав, передбачених статтею 16 Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”, ліцензіат зобов’язаний протягом десяти робочих днів подати до Держкомзему заяву про переоформлення ліцензії разом з ліцензією, що підлягає переоформленню, та відповідними документами або їх нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують відповідні зміни.

1.14. Ліцензіат згідно з Законом України “Про  державну експертизу землевпорядної документації” (1808-15) має подавати до Держкомзему (територіальним органам Держкомзему в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі) документацію із землеустрою та звіти з експертної грошової оцінки земельних ділянок для проведення обов’язкової, вибіркової та добровільної форм державної експертизи.

{ Пункт 1.14  розділу I в редакції Наказу Державного агентства земельних ресурсів N 126 (z0398-11) від 28.02.2011 }

{ Пункт 1.15 розділу I виключено на підставі Наказу Державного агентства земельних ресурсів N 126 (z0398-11) від 28.02.2011 }

{ Пункт 1.16 розділу I виключено на підставі Наказу Державного агентства земельних ресурсів N 126 (z0398-11) від 28.02.2011 }

1.15. Ліцензіат, що здійснює провадження господарської діяльності щодо виконання робіт із землеустрою, зобов’язаний представляти результати вказаних робіт в електронному вигляді до територіальних підрозділів Державного підприємства “Центр державного земельного кадастру” згідно з вимогами, затвердженими Держкомземом.

1.16. Розроблена юридичними особами документація із землеустрою та звіти з експертної грошової оцінки земельних ділянок підписуються керівником ліцензіата та особою, що призначена відповідальною за дотримання вимог законодавства при виконанні робіт, що ліцензуються.

1.17. Назви посад та професій у штатному розписі ліцензіата (юридичної особи) мають відповідати Національному класифікатору України “Класифікатор професій” ДК 003:2005, затвердженому наказом Держспоживстандарту України від 26.12.2005 N 375 ( v0375609-05, vb375609-05, vc375609-05 ).

1.18. Посадові інструкції працівників усіх посад, зазначених у штатному розписі ліцензіата, повинні бути розроблені відповідно до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого керівником ліцензіата.

1.19. Про обсяги виконаних робіт із землеустрою, землеоціночних робіт ліцензіати інформують Держкомзем до 15 січня наступного за звітним року за формою, наведеною у додатку 6.

{ Розділ II виключено на підставі Наказу Державного агентства земельних ресурсів N 126 (z0398-11) від 28.02.2011 }

II. Вимоги до ліцензіатів, які здійснюють господарську діяльністьщодо проведення робіт із землеустрою 2.1. Суб’єкт господарювання – юридична особа при здійсненні господарської діяльності щодо проведення робіт із землеустрою має дотримуватися таких вимог:2.1.1. Організаційні вимоги:наявність у власності або в користуванні ліцензіата геодезичного обладнання (високоточного або точного електронного тахеометра, іншого вимірювального приладу), обчислювальної, розмножувальної техніки, необхідного для провадження виробничого процесу програмного забезпечення;

{ Абзац другий підпункту 2.1.1 пункту 2.1 розділу II в редакції Наказу Державного агентства земельних ресурсів N 126 (z0398-11) від 28.02.2011 }наявність інформаційного забезпечення процесу розробки проектної документації із землеустрою (інформаційно-правового та методичного забезпечення);наявність у складі ліцензіата структурного підрозділу, який забезпечує проведення робіт із землеустрою;забезпечення перевірки виконання документації із землеустрою, перевірки повноти та якості виконання заходів, передбачених цією документацією, згідно із Законом України “Про землеустрій” (858-15);ліцензіат повинен дотримуватись вимог Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” ( 1775-14 ); { Підпункт 2.1.1 пункту 2.1 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Державного агентства земельних ресурсів N 126 (z0398-11) від 28.02.2011 }ліцензіат повинен дотримуватись установленого чинним законодавством порядку прийняття та оформлення громадян на роботу відповідно до глави III Кодексу законів про працю України (322-08) (укладання трудового договору з найманим працівником). {Підпункт 2.1.1 пункту 2.1 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Державного агентства земельних ресурсів N 126 (z0398-11) від 28.02.2011 } 2.1.2. Кваліфікаційні вимоги:наявність у складі ліцензіата спеціаліста (за основним місцем роботи), який закінчив вищий навчальний заклад за спеціальністю “землевпорядкування”, “землевпорядкування та кадастр” або “землеустрій та кадастр” за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст, магістр та має стаж роботи за спеціальністю не менше ніж три роки; { Абзац другий підпункту 2.1.2 пункту 2.1 розділу II в редакції Наказу Державного агентства земельних ресурсів N 126 (z0398-11) від 28.02.2011 }призначення цього спеціаліста відповідальним за дотримання вимог земельного законодавства, стандартів, норм і правил при виконанні робіт із землеустрою. {Абзац третій підпункту 2.1.2 пункту 2.1 розділу II в редакції Наказу Державного агентства земельних ресурсів N 126 (z0398-11) від 28.02.2011 }Відповідальні за дотримання вимог законодавства при виконанні робіт, що ліцензуються, зобов’язані не рідше ніж один раз на три роки підвищувати кваліфікацію інженера-землевпорядника на курсах підвищення кваліфікації в навчальних закладах, які уклали договір про співробітництво з Держкомземом.На дату призначення спеціаліста відповідальним за дотриманням вимог законодавства при виконанні робіт із землеустрою проміжок часу, коли він не працював за фахом “інженер-землевпорядник”, не повинен перевищувати п’ять років. У випадку перевищення зазначеного строку така особа повинна підвищити кваліфікацію на курсах підвищення кваліфікації інженера-землевпорядника в навчальних закладах, які уклали договір про співробітництво з Держкомземом.З метою забезпечення якості виконання робіт із землеустрою відповідальний за дотримання вимог законодавства не може виконувати зазначену функцію в іншій юридичній особі.Для окремих видів робіт із землеустрою пунктом 3.2 Ліцензійних умов встановлюються додаткові кваліфікаційні вимоги.

 

2.1.3. Технологічні вимоги:

виконувати роботи із землеустрою відповідно до законодавства України, в тому числі державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою;

безоплатно передавати один примірник розробленої документації із землеустрою у Державний фонд документації із землеустрою;

забезпечувати зберігання копії примірника розробленої документації із землеустрою відповідно до законодавства;

дотримуватись вимог законодавства про авторські права при використанні матеріалів Державного фонду документації із землеустрою;

надавати інформацію щодо ліцензованої діяльності та відповідний примірник технічної документації із землеустрою на вимогу органу ліцензування при здійсненні контролю за додержанням цих Ліцензійних умов;

при ліквідації юридичної особи ліцензіат має забезпечити передачу розробленої документації із землеустрою у Державний фонд документації із землеустрою;

ліцензіат повинен дотримуватись умов договору щодо розроблення документації із землеустрою.

Для окремих видів робіт із землеустрою пунктом 3.2 Ліцензійних умов встановлюються додаткові кваліфікаційні вимоги.

2.2. У разі розробки ліцензіатами окремих видів документації із землеустрою встановлюються додаткові кваліфікаційні вимоги, пов’язані із необхідністю залучення за трудовим договором таких спеціалістів:

2.2.1. Для розроблення загальнодержавної й регіональної (республіканської) програм використання та охорони земель, розроблення схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних утворень – залучення до розробки документації із землеустрою спеціалістів, які закінчили вищий навчальний заклад за спеціальностями “економіка підприємства” або “економіка підприємства (за видами  економічної  діяльності)”, “агрохімія і ґрунтознавство”, “містобудування”.

2.2.2. Для розроблення проектів землеустрою щодо формування земель комунальної власності територіальних громад і проектів розмежування земель державної та комунальної власності населених пунктів, проектів землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів – залучення до розробки проектів спеціалістів, які закінчили вищий навчальний заклад за спеціальністю “містобудування”.

2.2.3. Для розроблення проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення – залучення до розробки проектів спеціалістів, які закінчили вищий навчальний заклад за спеціальностями “екологія та охорона навколишнього середовища”, “містобудування”.

2.2.4. Для розроблення проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, розроблення технічної документації з бонітування ґрунтів, розроблення робочих проектів землеустрою щодо рекультивації порушених земель, землювання малопродуктивних угідь, захисту земель від ерозії, підтоплення, заболочення, вторинного засолення, висушення, зсувів, ущільнення, закислення, забруднення промисловими та іншими відходами, радіоактивними та хімічними речовинами, консервації деградованих і малопродуктивних земель, покращення сільськогосподарських земель, підвищення родючості ґрунтів – залучення до розробки проектів та технічної документації спеціалістів, які закінчили вищий навчальний заклад за спеціальностями “агрономія”, “агрохімія і ґрунтознавство”.

2.2.5. Для розроблення технічної документації з економічної оцінки земель, розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок сільськогосподарського призначення, розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів – залучення до розробки технічної документації спеціалістів, які закінчили вищий навчальний заклад за спеціальністю “економіка підприємства” або “економіка підприємства (за видами економічної діяльності)”.

2.2.6. Для розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок населених пунктів – залучення до розробки технічної документації спеціалістів, які закінчили вищий навчальний заклад за спеціальностями “економіка підприємства” або “економіка підприємства (за видами економічної діяльності)”, “містобудування”.

{Пункт 2.2  розділу II  в редакції Наказу Державного агентства земельних ресурсів N 126 (z0398-11) від 28.02.2011 }

2.3. Суб’єкт господарювання – фізична особа – підприємець при здійсненні господарської діяльності щодо проведення робіт із землеустрою має дотримуватися таких вимог:

2.3.1. Організаційні вимоги:

наявність у власності або у користуванні ліцензіата геодезичного обладнання (високоточного або точного електронного тахеометра, іншого вимірювального приладу), обчислювальної, розмножувальної техніки, необхідного для провадження виробничого процесу програмного забезпечення; { Абзац другий підпункту 2.3.1 пункту 2.3 розділу II в редакції Наказу Державного агентства земельних ресурсів N 126 (z0398-11) від 28.02.2011 }

наявність інформаційного забезпечення процесу розробки проектної документації із землеустрою, можливості оперативного внесення змін до проектної документації;

ліцензіат повинен дотримуватись вимог Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” ( 1775-14 );

{Підпункт 2.3.1 пункту 2.3 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Державного агентства земельних ресурсів N 126 (z0398-11) від 28.02.2011 }

ліцензіат повинен дотримуватись установленого чинним законодавством порядку прийняття та оформлення громадян на роботу відповідно до глави III Кодексу законів про працю України (322-08) (укладання трудового договору з найманим працівником).

{Підпункт 2.3.1 пункту 2.3 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Державного агентства земельних ресурсів N 126 (z0398-11) від 28.02.2011 }

2.3.2. Кваліфікаційні вимоги:

наявність диплома про закінчення вищого навчального закладу за спеціальностями “землевпорядкування”, “землевпорядкування та кадастр” або “землеустрій та кадастр” за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст, магістр та стажу роботи за спеціальністю не менше ніж три роки; {Абзац другий підпункту 2.3.2 пункту 2.3 розділу II в редакції Наказу Державного агентства земельних ресурсів N 126 (z0398-11) від 28.02.2011 }

не менш ніж один раз на три роки підвищувати кваліфікацію інженера-землевпорядника на курсах підвищення кваліфікації у навчальних закладах, які уклали договір про співробітництво з Держкомземом.

2.3.3. Технологічні вимоги:

виконувати роботи із землеустрою відповідно до законодавства України, а також державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою;

безоплатно передавати один примірник розробленої документації із землеустрою у Державний фонд документації із землеустрою;

забезпечувати зберігання копії примірника розробленої документації із землеустрою відповідно до законодавства;

дотримуватись вимог законодавства про авторські права при використанні матеріалів Державного фонду документації із землеустрою;

надавати інформацію щодо ліцензованої діяльності та відповідний примірник технічної документації із землеустрою на вимогу органу ліцензування при здійсненні контролю за додержанням цих Ліцензійних умов;

ліцензіат повинен дотримуватись умов договору щодо розроблення документації із землеустрою.

III. Вимоги до ліцензіатів, які здійснюють господарську діяльність

щодо проведення землеоціночних робіт

 

3.1. Суб’єкт господарювання – юридична особа при здійсненні господарської діяльності щодо проведенняземлеоціночних робіт має дотримуватися таких вимог:

3.1.1. Організаційні вимоги:

наявність у власності або у користуванні ліцензіата обчислювальної, розмножувальної техніки, необхідного для провадження виробничого процесу програмного забезпечення; {Абзац другий підпункту 3.1.1 пункту 3.1 розділу III в редакції Наказу Державного агентства земельних ресурсів  N 126 (z0398-11) від 28.02.2011 }

наявність інформаційного забезпечення процесу розробки землеоціночної документації (інформаційно-правового та методичного забезпечення);

наявність у складі ліцензіата структурного підрозділу, який забезпечує проведення землеоціночних робіт;

забезпечення збереження документів, отриманих під час проведення землеоціночних робіт від замовника та інших осіб;

забезпечення перевірки повноти та якості виконання землеоціночної документації, виконання заходів, передбачених цією документацією, згідно із Законом України “Про оцінку земель” (1378-15);

ліцензіат повинен дотримуватись вимог Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” (1775-14);

{Підпункт 3.1.1 пункту 3.1 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Наказом Державного агентства земельних ресурсів N 126 (z0398-11) від 28.02.2011}

ліцензіат повинен дотримуватись установленого чинним законодавством порядку прийняття та оформлення громадян на роботу відповідно до глави III Кодексу законів про працю України (322-08) (укладання трудового договору з найманим працівником).

{Підпункт 3.1.1 пункту 3.1 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Наказом Державного агентства земельних ресурсів N 126 (z0398-11) від 28.02.2011 }

3.1.2. Кваліфікаційні вимоги:

наявність у складі суб’єкта господарювання спеціаліста (за основним місцем роботи), який закінчив вищий навчальний заклад за спеціальностями “землевпорядкування”, “землевпорядкування та кадастр”, “землеустрій та кадастр” або “оцінка землі та нерухомого майна” за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст, магістр, має стаж роботи за спеціальністю не менше ніж три роки та який за функціональними обов’язками відповідає за дотримання вимог земельного законодавства, стандартів, норм і правил при виконанні землеоціночних робіт. {Абзац другий підпункту 3.1.2 пункту 3.1 розділу III в редакції Наказу Державного агентства земельних ресурсів N 126 (z0398-11) від 28.02.2011}

Відповідальні за дотримання вимог законодавства при виконанні робіт, що ліцензуються, зобов’язані не рідше ніж один раз на три роки підвищувати кваліфікацію інженера-землевпорядника на курсах підвищення кваліфікації в навчальних закладах, які уклали договір про співробітництво з Держкомземом.

На дату призначення спеціаліста відповідальним за дотримання вимог законодавства при виконанні землеоціночних робіт проміжок часу, коли він не працював за фахом “інженер-землевпорядник”, не повинен перевищувати п’ять років. У випадку перевищення зазначеного строку така особа повинна підвищити кваліфікацію інженера-землевпорядника на курсах підвищення кваліфікації в навчальних закладах, які уклали договір про співробітництво з Держкомземом.

З метою забезпечення якості виконання землеоціночних робіт відповідальний за дотриманням вимог законодавства не може виконувати зазначену функцію в іншій юридичній особі; наявність у штаті не менше двох спеціалістів (за основним місцем роботи), які мають кваліфікаційне свідоцтво оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок, отримане відповідно до Законів України “Про оцінку земель” (1378-15), “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні” (2658-14), витяг із Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової  оцінки земельних ділянок. { Абзац шостий підпункту 3.1.2 пункту 3.1 розділу III в редакції Наказу Державного агентства земельних ресурсів N 126 (z0398-11) від 28.02.2011 }

Оцінювачі з експертної грошової оцінки земельних ділянок зобов’язані не рідше одного разу на два роки підвищувати кваліфікацію за програмою підвищення кваліфікації.

3.1.3. Технологічні вимоги:

безоплатно передавати один примірник звіту з експертної грошової оцінки земельних ділянок у Державний фонд документації із землеустрою;

забезпечувати зберігання копії примірника розробленого звіту з експертної грошової оцінки земельних ділянок відповідно до законодавства;

дотримуватись вимог законодавства про авторські права при використанні матеріалів Державного фонду документації із землеустрою;

надавати інформацію щодо ліцензованої діяльності та відповідний примірник звіту з експертної грошової оцінки земельних ділянок на вимогу органу ліцензування при здійсненні контролю за додержанням цих Ліцензійних умов;

надавати дані (витяг зі звіту) про результати експертної грошової оцінки земельних ділянок до територіального органу земельних ресурсів за місцем її проведення у триденний строк після підписання акта виконаних робіт;

дотримуватись умов договору про оцінку.

3.2. Суб’єкт господарювання – фізична особа – підприємець, який здійснює діяльність щодо проведення землеоціночних робіт, має дотримуватися таких вимог:

3.2.1. Організаційні вимоги:

наявність у власності або у користуванні ліцензіата обчислювальної, розмножувальної техніки, необхідного для провадження виробничого процесу програмного забезпечення; { Абзац другий підпункту 3.2.1 пункту 3.2 розділу III в редакції Наказу Державного агентства земельних ресурсів N 126 (z0398-11) від 28.02.2011 }

забезпечення збереження документів, які отримані під час проведення оцінки від замовника та інших осіб;

наявність інформаційного забезпечення процесу розробки звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, можливість оперативного внесення до них змін;

ліцензіат повинен дотримуватись вимог Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” (1775-14); {Підпункт 3.2.1 пункту 3.2 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Наказом Державного агентства земельних ресурсів N 126 (z0398-11) від 28.02.2011}

ліцензіат повинен дотримуватись установленого чинним законодавством порядку прийняття та оформлення громадян на роботу відповідно до глави III Кодексу законів про працю України (322-08) (укладання трудового договору з найманим працівником). {Підпункт 3.2.1 пункту 3.2 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Наказом Державного агентства земельних ресурсів N 126 (z0398-11) від 28.02.2011}

3.2.2. Кваліфікаційні вимоги:

наявність диплома про закінчення вищого навчального закладу за спеціальностями “землевпорядкування”, “землевпорядкування та кадастр”, “землеустрій та кадастр” або “оцінка землі та нерухомого майна” за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст, магістр та стажу роботи за спеціальністю не менше ніж три роки;

наявність кваліфікаційного свідоцтва оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок, отриманого відповідно до Законів України “Про оцінку земель” (1378-15), “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні” (2658-14), витягу з Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок;

залучення на підставі трудового договору оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок, який має кваліфікаційне свідоцтво оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок, отримане відповідно до Законів України “Про оцінку земель” (1378-15), “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні” (2658-14), витяг з Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок.

Оцінювач з експертної грошової оцінки земельних ділянок зобов’язаний не рідше одного разу на два роки підвищувати кваліфікацію.

{Підпункт 3.2.2 пункту 3.2 розділу III в редакції Наказу Державного агентства земельних ресурсів N 126 (z0398-11) від 28.02.2011}

3.2.3. Технологічні вимоги:

безоплатно передавати один примірник звіту з експертної грошової оцінки земельних ділянок у Державний фонд документації із землеустрою;

забезпечувати зберігання копії примірника звіту з експертної грошової оцінки земельних ділянок відповідно до законодавства;

дотримуватись вимог законодавства про авторські права при використанні матеріалів Державного фонду документації із землеустрою;

надавати інформацію та відповідний примірник звіту з експертної грошової оцінки земельних ділянок на вимогу органу ліцензування при здійсненні контролю за додержанням цих Ліцензійних умов;

надавати дані (витяг із звіту) про результати експертної грошової оцінки земельних ділянок в територіальні органи земельних ресурсів за місцем її проведення;

дотримуватись умов договору про оцінку.

В.о. начальника Управління державної експертизи

землевпорядної документації та ліцензування                            В.О.Гулько

dod 1 licenz

Додаток 2до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності щодо
проведення робіт із землеустрою,
земле-оціночних робіт

О П И Сдокументів, що додаються до заяви про видачу ліцензії (копії ліцензії, дубліката ліцензії, переоформлення ліцензії) на провадження господарської діяльності щодо проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт

№ з/п
Найменування документа
Кількість аркушів
Відмітка про наявність (заповнюється органом ліцензування)
РАЗОМ

Заявник                              ___________           ________________
(підпис)          (ініціали, прізвище)______________
(дата)

dod 3 licenz

dod 4 licenz

dod 5 licenz

Додаток 6до Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності щодо проведення робіт із землеустрою,
землеоціночних робіт

Інформація про обсяги виконаних робітза __________рік_____________

______________________________________________(із землеустрою,

землеоціночних робіт)___________________________________________

_________________________________(найменування ліцензіата)

№ з/п
Назва розробленої землевпорядної документації (звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок)
Номер та дата висновку про державну експертизу
Замовник землевпорядної документації (звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок)
2
3
4

Керівник                                            ___________           ________________
(підпис)              (ініціали, прізвище)

I. Загальні положення